2017/3

2017/3

Op het menu

 • Binge-lezen op de Codex-trein


Voor het gerecht

 • Het omgevingsbesluit als instrument van de toekomst voor geïntegreerde planningsprocessen in plaats van wettelijke planprocedures - Marjolijn Claeys en Hans Leinfelder
 • Zonevreemde economisch georiënteerde activiteiten in het buitengebied - Tom De Keyser

Bij het gerecht

 • Worden jagers zelf opgejaagd wild door te gulzig ingekleurde jachtplannen?
 • Behoort de woning tot het ‘leef’-milieu?
 • Nomen est omen, ook in de milieuhandhaving!
 • De vele kruiswegen van de Monialen te Opgrimbie
 • Historisch asbestpassief blijft voor vodden zorgen
 • Versnelling van investeringsprojecten vs. voldoende rechtsbescherming: het blijft dansen op een slappe koord
 • Regelt het gewestplan ook het teeltplan van de boer?
 • Artikel 159 GW en het rechtszekerheidsbeginsel: ook de RvVb weet er niet altijd weg mee
 • Open ruimte vrijwaren via een ruimtelijk uitvoeringsplan: beter streng dan rechtvaardig!
 • Een krot is een krot. Of niet?
 • Notarissen draaien op voor vuile grond
 • Beleidsvoornemen geen rechtsgrond voor uitbatingsverbod nertsenkwekerijen
 • Onpartijdigheidsbeginsel keldert beslissing om in rechte te treden. Game over
 • Quasi-onteigening als drietrapsraket richting planschade
 • Over het begrip ‘ruimtelijke impact’ en de herstelvordering na invoering of wijziging in favorem van het vrijstellingenbesluit
 • Leidt bodemverontreiniging steeds tot onteigenen aan bodemprijzen?
 • Gemeentelijk RUP maakt eigenaars van bouwgronden elkaars gijzelaar
 • Wettigheidsonderzoek op grond van art. 159 GW moet ‘vol’ gebeuren
 • Onvergund een onroerend goed verkopen vormt een actuele rechtsstoornis waarvoor de verkoper moet vrijwaren
 • Ook OVAM de boot in bij exportvergunningen voor baggerspecie
 • Te veel vooruit plannen in het omgevingsrecht is ook niet goed
 • Het Milieuhandhavingscollege ontdekt de bestuurlijke lus
 • Duel over ‘Zeurt-criterium’ mondt uit in rechtsstrijd met procedurele insteek
 • De (zonevreemde) bossen van Vlaanderen
 • Ook inzake onroerend erfgoed volstaan algemene overwegingen niet als motivering
 • Geen bijzondere hoorplicht in de bijzondere procedure... tenzij na een vernietiging
 • Een halve waarheid is een hele leugen: vervuilde grond als clean verpatsen komt verkoper duur te staan
 • De aankoopplicht van de VCRO: verleden, heden en toekomst
Meer info / Bestellen

Andere tijdschriften